1.Se mărește garanțiade către statde la 50% la maximum 80%din valoarea finanțăriipentru credite pentru realizareade investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii decredit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanţărilor garantate de stat pentru un beneficiar este de 10 milioane lei ;2.Pentru IMM-urile care nu au depus situații financiare la data solicitării credituluigarantat valoarea maximaa finanțării pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru va fi calculata pe baza mediei cheltuielilor aferente din balanțele lunare;3.Acordarea uneia sau mai multe garanții pentru credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, de maximum 90%,pentrumicroîntreprinderi sau întreprindere mica, în valoare maximăde 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;4.Pentru creditele acordate microintreprinderilor sau intreprinderilor mici se subvenționează cu 100%dobânzile aferente creditelor/liniilor de creditpentru finanțarea capitalului de lucru si a creditelor pentru investiții, din bugetul Ministerul Finanțelor Publice in cadrul unei scheme de ajutor de stat/de minimis;5.Perioada de acordare a subvenției de dobânda este de la momentul acordării 2.În contractele în derulare încheiate de IMM-uri poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercare dovedită cu înscrisuri communicate între părţi, prin orice mijloace, de renegociere a contrcatului, pentru adaptarea clauzelor acestuia.3.Se prezumă caz de forţă majoră măsurile dispuse pentru prevenirea şi combatere pandemiei care a afectat activitataea IMM, atestată prin certificatul pentru situaţii de urgenţă;4.Penalităţile din contractele încheiate cu autorităţile publice de către IMM-uri, pentru întârzieri înexecutare, nu se datorează pe durat stăriide urgenţă;5.Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, iar pe perioada acesteia se suspendă depunerea declaraţiei6.Durata maximă afinanţărilor este de 120 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şide 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capitalul de lucru (putând fi prelungite cu maxim 36 de luni).II.MĂSURI PENTRU IMM-URI1.Pe durata stării de urgenţă IMM-urile care şi-au întrerupt total sau parţial activitatea în baza deciziilor autorităţilor publice competente şi deţin certificatul de urgenţă eliberat de MEECAbeneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi-electricitate, apă, gaze natural, telefonie şi internet, precum şi de amânarea la paltă a chiriei pentru imobilul cu destinaţie desediu social şi sediu secundar;.RESTRUCTURAREA OBLIGAȚIILE BUGETARE1.Se prelungește termenul până la care debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare, are obligația de a notificaorganul fiscal competent cu privire la intenția sa pană la 31 iulie 2020, față de 31 martie 2020;2.Se prelungește termenulpana la care solicitarea de restructurarea obligațiilor bugetare se poate depune până la 30 octombrie 2020, față de 31 iulie 2020.III.MĂSURIFISCALE1.Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanțeide urgență și neachitate până la încetarea măsurilor nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere-încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.2.Se prorogă pana la 30 iunietermenele de plată a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport,cu păstrarea bonificaţie de 10%

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here