În această primăvară urmează să fie lansate licitațiile pentru atribuirea contractelor de execuție a două dintre spitalele regionale, iar în toamnă pentru cel de-al treilea.

Doamna Cristina Gafton, manager de proiect spitale regionale în cadrul Ministerului Sănătății, ne-a spus că pentru o mai rapidă implementare a proiectelor, Ministerul Sănătății a aprobat o strategie de accelerare.

Aceasta vizează împărțirea lucrărilor în două pachete:

Pachetul 1 – lucrări pregătitoare, organizare de șantier, săpătură generală grosieră, deviere rețele etc. și

Pachetul 2 – restul lucrărilor principale de construcții + echipamente tehnologice și echipamente medicale ”grele” (ce necesită montaj încă din timpul construcției).

Astfel, estimarea pentru demararea licitațiilor aferente primului pachet de lucrări este finalul lunii aprilie/începutul lunii mai pentru SRU Iași și luna mai pentru SRU Cluj. În paralel urmează să fie demarate și licitațiile pentru servicii de supervizare și managementul lucrărilor.

Ținând cont de complexitate, licitațiile aferente Pachetului 2 de lucrări, pentru cele două proiecte, urmează să fie demarate în a doua parte a anului curent.

”În cazul SRU Craiova, având în vedere decalajul de câteva luni față de celelalte proiecte, licitațiile pentru lucrări, estimăm că vor fi demarate în ultima parte a anului 2023, respectiv prima parte a anului 2024”, afirmă doamna Gafton.

Stadiul demersurilor pentru proiectele celor trei spitale

Proiectele de investiții privind realizarea spitalelor regionale Iași, Cluj și Craiova au o valoarea cumulată de aproximativ 1,64 miliare de euro.

SRU Iași

Pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, Primăria Municipiului Iași a eliberat autorizația de construire pe data de 23 februarie anul acesta.

În data de 8 martie Proiectantul a livrat Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție, care în prezent sunt în proces de verificare de către consultanții furnizați de către Banca Europeană de Investiții și de către verifcatorii de proiect atestați.

Un prim set de comentarii a fost primit de la aceștia și transmis Proiectantului lucrând la implementarea lor.

SRU Cluj

În cazul Spitalului Regional de Urgență Cluj, Proiectantul a obținut în cursul lunii martie ultimele avize solicitate prin certificatul de urbanism.

Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire, revizuită în urma observațiilor verificatorilor de proiect și a cerințelor impuse prin avize, va fi retrimisă către verificatori pentru întocmirea referatelor de verificare, iar mai apoi spre Primăria Comunei Florești pentru eliberarea Autorizației de Construire.

Estimarea pentru obținerea acesteia este finalul lunii aprilie/începutul lunii mai 2023. Totodată, conform termenilor contractuali, în data de 4 mai 2023, Proiectantul urmează să livreze Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție.

SRU Craiova

Ordinul de începere a serviciilor de proiectare a fost dat în data de 22 noiembrie 2022. Până acum, Proiectantul a livrat la începutul lunii martie, la trei luni de la ordinul de începere, Raportul de început.

Acesta cuprinde printre altele viziunea Designer-ului asupra viitorului spital, propunerile de modificări și devieri de la soluțiile tehnice prevăzute în studiul de fezabilitate, precum și o serie de studii necesare realizării Proiectului Tehnic (studiul geotehnic, studiul topografic, studiu de trafic etc.).

Conform prevederilor contractuale, Proiectantul trebuie să livreze Proiectul Tehnic și detaliile de execuție, cel târziu în data de 22 noiembrie 2023, la un an de la ordinul de începere. Estimarea pentru obținerea Autorizației de Construire este luna octombrie 2023.

”Până în momentul de față nu am înregistrat întârzieri în derularea contractelor de proiectare. Câteva complicații au apărut din cauza rețelelor de utilități din zona terenurilor, dar au fost sau sunt pe cale de a fi rezolvate”, a mai menționat doamna Gafton.

Pentru proiectele de investiții privind realizarea spitalelor regionale Iași, Cluj și Craiova au fost elaborate studiile de fezabilitate și au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții.

De asemenea, au fost identificate terenurile pe care urmează a se contrui cele trei spitale regionale, terenuri care au fost trecute în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Sănătății.

Au fost încheiate și contractele de finanțare din fonduri structurale pentru faza I a proiectelor (aferentă periodei de programare financiară 2014-2020) iar pentru realizarea spitalelor regionale Iași și Cluj au fost încheiate contractele de împrumut cu Banca Europeană de Investiții.

De asemenea, au fost încheiate contractele de servicii de proiectare pentru spitalele regionale Iași și Cluj.

Sunt în derulare licitațiile pentru atribuirea contractelor de servicii de verificare de proiectare pentru proiectele de investiții privind realizarea celor trei spitale regionale.

O serie de alte activități trebuie îndeplinite pentru continuare și finalizarea proiectelor, cum ar fi:

contractarea integrală a serviciilor de proiectare și de asistență tehnică,

pregătirea și aprobarea proiectelor tehnice,

organizarea procedurilor de atribure și încheierea contractelor de lucrări,

executarea propriu-zisă a lucrărilor de construcții și asigurarea dotării obiectivelor de investiții cu echipamente medicale,

finalizarea și punerea în funcțiune a acestora.

ANDIS va lansa licitațiile pentru construirea spitalelor și va face managementul contractelor

Anul trecut a fost înființată Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), acesta fiind un jalon în PNRR.

La finalul lunii martie și, respectiv, începutul lunii aprilie 2023 au fost semnate protocolul de preluare a Direcției Monitorizare Implementare Spitale Regionale din Ministerul Sănătății de către ANDIS și un acord de delegare a atribuțiilor în ceea ce privește Spitalele Regionale către ANDIS.

Astfel, începând de la semnarea acestor documente, marea majoritate a atribuțiilor și responsabilităților în ceea ce privește construirea celor trei spitale regionale, vor reveni Agenției nou înființate, inclusiv demararea viitoarelor proceduri de licitație și managementul contractelor rezultate după finalizarea acestora.

Existența unei entități specializate de sine stătătoare, cu o organizare proprie, dedicată exlcusiv proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, permite concentrarea unor resurse umane și materiale substanțiale dedicate implementării proiectelor de investiții privind realizarea spitalelor regionale Iași, Cluj și Craiova.

Astfel, poate crește ritmul de implementare și sunt oferite garanții adecvate privind finalizarea acestora la termen, conform specificațiilor și în cadrul bugetului aprobat.

Din totalitatea proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate, rolul și atribuțiile ANDIS le vizează exclusiv pe cele de importanță considerabilă. Acestea sunt definite ca acele proiecte de investiții în infrastructura de sănătate a căror valoare depășește limita de la care competența de aprobare a indicatoriilor tehnico-economici revine Guvernului, în prezent 40 milioane de lei.

Competențele ANDIS au în vedere două categorii de proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate:

proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect spitale din rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății a căror finanțare este asigurată în integralitate sau în majoritate de la bugetul de stat, inclusiv prin utilizarea fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile;

proiecte de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate având ca obiect spitale din rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie (ministere și instituții publice centrale, altele decât Ministerul Sănătății, și organele administrației publice locale), în legătură cu care ANDIS poate furniza exlusiv activități de asistență tehnică.

Finanțare

Finanțarea proiectelor de realizare a spitalelor regionale este prevăzută a se asigura din surse de finanțare complementare constând în împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, fonduri structurale și contribuții de la bugetul de stat.

Din punct de vedere al componentei de finanțare din fonduri structurale, proiectele sunt fazate și se implementează într-un termen ce se întinde pe durata a două perioade de programare financiară: 2014-2020 și 2021-2027.

Finanțarea pentru perioada de programare financiară 2014-2020 este asigurată prin Programul Operațional Regional (pentru faza I a proiectelor, ce se finalizează la 31 decembrie 2023), în timp ce finanțarea pentru perioada de programare financiară 2021-2027 se intenționează a fi asigurată prin Programul Sănătate (pentru faza a II-a a proiectelor, începând cu 1 ianuarie 2024).

Investiții de circa 1,97 miliarde euro prin Programul Operațional Sănătate

De asemenea, pe lângă proiectele menționate anterior, prin Programul Operațional Sănătate se intenționează finanțarea de investiții în infrastructură și servicii în valoare de aproximativ 1,97 miliarde de euro.

Așadar, situația actuală se caracterizează, pe de o parte, prin existența unei infrastructuri vechi, inadecvate, aflate într-o stare avansată de degradare, și, pe altă parte, prin existența unor sume semnificative la dispoziția autortităților naționale care pot fi utilizate pentru proiecte de dezvoltare a infrastructurii de sănătate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here