CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ – SUPORTUL DEZVOLTĂRII
DURABILE ŞI MIJLOCUL FUNDAMENTAL DE EDIFICARE
A ROMÂNIEI EUROPENE ÎN EUROPA CUNOAŞTERII

Sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în perioada 12-14 octombrie, la
Timişoara, a avut loc Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă 2017 a AOSR. Manifestarea, găzduită de
Biblioteca şi Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică ale Universității Politehnica
Timișoara, a fost organizată într-o colaborare care a reunit instituţii academice şi autorităţi ale
Administraţiei Publice: Academia Română – Filiala Timişoara, Academia de Ştiinţe Tehnice –
Filiala Timişoara, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice – Filiala Timişoara, Academia de Ştiinţe
Medicale – Filiala Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Municipiului Timişoara,
Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest Vasile Goldiş – Arad, Colegiul Naţional
de Artă Ion Vidu. Un atare consorţiu, alături de participanţi şi de comunicările prezentate în cadrul
Sesiunii, atestă valoarea şi importanţa manifestării, devenită un eveniment emblematic al spaţiului
academic naţional şi internaţional şi al cercetării ştiinţifice. Ediţia 2017 a Sesiunii Ştiinţifice de
Toamnă a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România s-a situat sub un generic în egală măsură
important şi provocator: Cercetarea ştiinţifică în sprijinul dezvoltării durabile.
Festivitatea de deschidere a avut loc la Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu, prestigios lăcaş de
educaţie estetică al Banatului, în faţa unui public select. Din prezidiu, au făcut parte prof. univ. dr.
ing. Adrian Badea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. ing.
Petru Andea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, preşedintele filialei Timişoara a
AOSR, prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primarul municipiului Timişoara, membru de onoare al
AOSR, prof. dr. ing. Viorel Aurel Șerban, rectorul Universității Politehnica Timișoara, Adrian
Negoiță, reprezentantul Consiliului Judeţean Timiş, care a dat citire mesajului Preşedintelui CJ
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 54 sector 5, 050094, Bucureşti, ROMANIA, Cod Fiscal: 5091859
Tel. 00-4021/314.74.91; Fax. 00-4021/314.75.39, Web-site: www.aosr.ro, E-mail:

Timiş, precum și reprezentanţii următoarelor academii: Academia Română, Filiala Timişoara –
preşedinte, acad. Ioan Păun Otiman, Academia de Ştiinţe Tehnice, Filiala Timişoara, președinte,
prof. dr. ing Gheorghe Vladimir Crețu, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Filiala Timişoara,
preşedinte, prof. univ. dr. ing. Valeriu Tabără, Academia de Ştiinţe Medicale, Filiala Timişoara,
președinte, prof. univ. dr. Margit Șerban. În deschiderea lucrărilor, profesorul Petru Andea a urat
bun-venit participanţilor, a subliniat diversitatea tematicilor şi vasta arie de acoperire ştiinţifică a
Sesiunii, subliniind faptul că, în partea finală a evenimentului, va avea loc o masă rotundă cu tema:
Misiunea şi condiţia intelectualului. Rolul elitelor intelectuale în dezvoltarea României. Prof.
univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele AOSR, după ce a mulţumit organizatorilor pentru
eforturile depuse şi a reliefat importanţa sesiunilor ştiinţifice bianuale ale Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, şi-a exprimat satisfacţia pentru faptul că cele cinci structuri academice –
Academia Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Academia de Ştiinţe Tehnice,
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Academia de Ştiinţe Medicale – sunt prezente la
deschidere şi participă, într-o excelentă colaborare, la organizarea şi reuşita unui eveniment
academic de elită. Plecând de la acest parteneriat exemplar, preşedintele Badea a propus ca, la nivel
oficial, să fie demarate discuţii în vederea realizării unui consorţiu academic, care să reunească,
sub conducerea şi autoritatea incontestabilă a Academiei Române, toate cele cinci academii. În
acest sens, a oferit ca exemplu cele două consorţii din spaţiul universitar românesc: Consorţiul
Universitaria şi Asociația Română a Universităţilor Tehnice, care reprezintă, fiecare dintre ele, o
forţă în mediul academic şi ştiinţific datorită viziunii şi acţiunii sinergice îndreptate către atingerea
unor obiective comune, clar şi realist formulate. Primarul municipiului Timişoara, profesorul
Nicolae Robu, a subliniat rolul pe care îl are ştiinţa în dezvoltarea judeţului şi s-a referit la
principalele proiecte de pe agenda autorităţii publice locale. Răspunzând propunerii preşedintelui
Adrian Badea cu privire la constituirea unui consorţiu academic, acad. Ioan Păun Otiman a
apreciat că o lege a mişcării academice din România ar fi utilă şi oportună şi ar putea crea cadrul
pentru coagularea academiilor menţionate într-o structură piramidală. Preşedinţii filialelor
academiilor de ramură şi-au declarat bucuria de a participa şi de a-şi reprezenta instituţiile la
Sesiunea Ştiinţifică a AOSR, arătând, cu exemple semnificative, că, în Timişoara, între cele cinci
academii, există o colaborare complexă şi continuă, bazată pe respect reciproc şi prietenie. Plecând
de la această realitate academică şi de la memoria istorică a metropolei de pe Bega – locul de unde
a început procesul de prăbuşire a comunismului şi de recâştigare a libertăţii României –, profesorul
Adrian Badea a recuperat un slogan celebru, raportându-l la dezideratul colaborării dintre
instituţiile academice româneşti şi la necesitatea exploatării exemplului de bune-practici prezentat
de academicianul Otiman: „Azi în Timişoara, mâine-n toată ţara!”.
În continuarea sesiunii inaugurale, în acelaşi spaţiu educaţional, a avut loc un spectacol artistic
susţinut de elevi şi profesori ai Colegiului de Artă Ion Vidu, desfăşurat pe o întinsă arie tematică
şi stilistică din domeniul muzicii clasice, care a probat valoarea şi talentul excepţionale ale tinerilor
muzicieni, îndrumaţi de mentori dedicaţi actului formării şi perfecţionării discipolilor lor.
Manifestarea a cuprins două Sesiuni de comunicări pe secţiuni, care au acoperit domenii
fundamentale din structura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (13 secţii): Ştiinţe
exacte; Ştiinţe inginereşti; Biologie; Medicină; Ştiinţe agricole, Securitate alimentară;
Filozofie, Psihologie şi Teologie; Civilizaţie, Management, Dezvoltare Durabilă, Istorie,
Ştiinţe Militare. Manifestarea ştiinţifică s-a bucurat de o participare substanţială, care a constat din
144 lucrări ştiinţifice şi 125 de autori. Ediţia 2017 a Sesiunii a oferit participanţilor un cadru de

3

elită pentru comunicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice întreprinse individual sau în echipe, în
funcţie de fiecare temă, un spaţiu al dialogului epistemologic şi al schimbului de idei, care au
generat vii dezbateri şi au inspirat iniţiative pentru noi colaborări şi parteneriate academice.
Lista completă a lucrărilor şi a autorilor poate fi consultată pe site-ul Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România: http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2015/04/AOSR- Program-
%C8%99i-rezumate- SES-TM- 2017.pdf. Lucrările comunicate vor fi publicate în volumul de
Proceedings al Sesiunii Ştiinţifice.
Programul Sesiunii Ştiinţifice de Toamnă a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România a mai
inclus vizitarea expoziţiei demonstrative Experimentarium a Universității Politehnica Timișoara
şi Dezbaterea „Misiunea şi condiţia intelectualului”. Dezbaterea, care a avut loc în Biblioteca
Universității Politehnica Timișoara, a subliniat, prin opiniile şi poziţiile exprimate de participanţi,
în majoritate membri ai corpului academic, rolul major pe care îl au intelectualii în edificarea
României Europene, în construcţia societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere în spaţiul
românesc. Prin aportul fundamental al intelectualilor din toate generaţiile, România are şanse
importante să devină şi să se afirme ca un stat modern şi puternic al Europei şi al lumii, ca o putere
regională în toate ariile vitale ale existenţei sale, în special în domeniile ştiinţei, economiei, IT-ului,
culturii şi cunoaşterii.
Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea,
prezent la prezidiul Sesiunii şi al Dezbaterii, a declarat: „Judecând după autori, după numărul şi
calitatea lucrărilor, putem spune că Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă a AOSR, de la Timişoara, este
un succes, care exprimă, încă o dată, forţa pe care o are instituţia noastră în domeniile cercetării
ştiinţifice. Dincolo de temele specifice implicate în fiecare lucrare şi secţiune, tema generală a
Sesiunii exprimă o teză care, pentru noi ca profesori şi cercetători, pentru Academia Oamenilor de
Ştiinţă din România, a devenit axiomă: cercetarea ştiinţifică reprezintă suportul dezvoltării durabile.
În ceea ce ne priveşte ca ţară, educaţia academică şi cercetarea ştiinţifică sunt mijloace de progres
pe toate planurile, social, economic, politic, cultural şi spiritual, factori de edificare şi de afirmare în
Uniunea Europeană a României ca stat modern, civilizat, ca o putere a acestei părţi de Europă şi de
lume. Avem un mare potenţial prin cercetătorii noştri, tineri şi maturi, avem în tinerele generaţii, în
inteligenţa şi creativitatea lor o mare şansă pentru ţara noastră. De aceea trebuie să-i ajutăm pe
tinerii cercetători să-şi realizeze potenţialul, prin politici şi strategii naţionale de susţinere a valorii
şi a performanţei. Prin programele şi proiectele sale de cercetare, prin activităţile pe care le
desfăşoară în câmpurile cunoaşterii, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România se situează sub
această axiomă şi sub crezul că ştiinţa, cultura şi cunoaşterea de elită pot schimba şi vor schimba
România. Dăm curs acestei convingeri inclusiv prin Sesiunea Ştiinţifică de la Timişoara, la care
participă un număr record de cercetători tineri.”

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here