Actualul guvern prin Ludovic Orban (la fel ca și alți premieri) dorește să facă o Bancă de Dezvoltare, denumită pompos Banca Națională de Dezvoltare (BND). Sună frumos. Dar până în acest moment nimic este foarte neclar, când va fi înființată, cum anume va fi promovată și mai ales, cum va funcționa.
Cert e că, deocamdată, la BNR nu s-au primit solicitări vizând noua instituție financiară controlată de stat.
Trebuie menționat faptul ca CEC Bank a fost supusă unei presiuni permanente de Guvernul OrBan care dorea să o vândă (privatizeze).

Formal boua banca (BND) se vrea exceptată de la o Directivă europeană, ceea ce presupune aprobări din partea Comisiei, adică un schimb birocratic de documente care ar putea dura ani de zile.

Intenția Guvernului e să facă o bancă. Una de stat, pe lângă Eximbank și CEC, pe care le controlează prin același Minister al Finanțelor. Noua bancă, potrivit planurilor guvernamentale, ar urma să își înceapă activitatea cu un număr de 37 de angajați în 2021 pentru a putea pregăti lansarea activității BND, ajungând la 193 până în 2026.

Ce arată planul guvernamental:
Viziunea Guvernului este ca structura noii bănci de dezvoltare să fie o entitate de sine stătătoare. Principalele avantaje care au stat la baza deciziei Guvernului ca structura noii bănci de dezvoltare să fie o entitate de sine stătătoare au fost următoarele: asigură condițiile necesare pentru punerea în aplicare a obiectivului general și implementarea mandatului BND în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu și care respectă pe deplin legislația în domeniu și reglementările de la nivel european și național. Pentru a avea rol de administrator de Fond al Fondurilor (Holding Fund Manager): conform Regulamentului Omnibus 2018/1046 instituțiile eligibile pentru a deveni administratori de Fond al Fondurilor sunt BND deținute de stat 100%, iar desemnarea directă de către Autoritatea de management poate fi acordată doar instituțiilor deținute 100% de stat, ceea ce impune realizarea unei noi structuri.

 • 1. BND se va înființa ca o instituție de dezvoltare cu drepturi depline, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, în baza unui act normativ separat. BND va fi o bancă deținută integral de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, și va desfășura activități financiare, în special în nume și cont propriu, în limita obiectului de activitate autorizat de Banca Națională a României (BNR), dar și cu mandat din partea statului, pentru activități cum ar fi cea de administrator de Fond al Fondurilor (Holding Fund Manager) și cele din cadrul Fondului Inițiativei celor Trei Mări, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. BND va acționa în primul rând ca un intermediar financiar având ca scop atenuarea disfuncționalităților pieței financiare și a decalajelor de finanțare identificate, precum și creșterea absorbției fondurilor structurale ale Uniunii Europene (UE).
 • 2. Misiunea, obiectivele și principiile de funcționare: BND va funcționa în conformitate cu strategia de dezvoltare economico-socială a Guvernului, cu rol de instituție de dezvoltare care să deservească întreprinderile românești și alte entități aparținând sectorului public și privat din România în vederea impulsionării creșterii economice sustenabile. Misiunea generală a BND este aceea de a susține dezvoltarea economică și socială, competitivitatea, inovarea și creșterea economică. Obiectivele strategice ale BND sunt: facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri; asigurarea accesului la finanțare pentru proiectele de infrastructură viabile din punct de vedere economic și atragerea investițiilor private; îmbunătățirea absorbției fondurilor europene și a pârghiilor aferente, precum și funcționarea ca administrator de Fond al Fondurilor; furnizarea de servicii de consultanță și de asistență tehnică.
 • 3. Veniturile și sursele de finanțare ale BND Veniturile vor fi generate din activitățile derulate în nume și cont propriu de către BND: produsele de finanțare directă vor genera venituri din dobânzi; pentru produsele de finanțare directă, BND poate oferi servicii de consultanță atât IMM-urilor, cât și pentru proiectele de infrastructură, servicii pentru care se pot încasa comisioane; comision de administrare pentru serviciile prestate în calitate de administrator de Fond al Fondurilor (Holding Fund Manager). Sursele de finanțare necesare pentru derularea activității desfășurate de BND sunt: capitalul subscris de acționar; împrumuturi de pe piața interbancară; împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale (Grupul BEI, BERD, Banca Mondială etc.); împrumuturi subordonate de la MFP; emisiuni de obligațiuni către investitorii instituționali. BND nu va atrage depozite de la populație pentru a nu concura cu băncile comerciale, doar beneficiarii eligibili ai produselor oferite având conturi deschise la BND. Programul InvestEU poate fi considerat o sursă importantă de co-finanțare, fie prin finanțarea acordată prin BEI, fie direct, după realizarea evaluării pe piloni a activității BND, precum și pentru alte instrumente financiare acordate prin această inițiativă.
 • 4. Strategia comercială: Având în vedere că BND va fi o instituție nou înființată, este necesară prioritizarea strictă a produselor oferite în primii ani de activitate.
 • 5. Modelul de distribuție: BND va acționa în mod responsabil ca un intermediar financiar între entități publice și sectorul privat, pentru atragerea resurselor private pentru a îmbunătăți performanța economică în sectoarele în care au fost identificate disfuncționalități ale pieței financiare.
 • 6. Administrator de Fond al Fondurilor (Holding Fund Manager): BND va avea calitatea de administrator de Fond al Fondurilor pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI). Conform Regulamentului Omnibus 2018/1046, instituțiile eligibile pentru a deveni administrator de Fond al Fondurilor sunt: băncile naționale de dezvoltare deținute 100% de stat, iar desemnarea directă de către Autoritatea de management poate fi acordată doar instituțiilor deținute 100% de către stat; funcționează în baza unui mandat de politică publică acordat de autoritatea relevantă a unui stat membru la nivel național sau regional (în cazul României, Ministerul Fondurilor Europene), care include desfășurarea, în totalitate sau a unei părți a activităților sale, activități de dezvoltare economică care contribuie la obiectivele FESI; desfășoară, ca totalitate sau o parte din activitățile sale, activități de dezvoltare economică care contribuie la obiectivele FESI în regiuni, domenii de politică sau sectoare pentru care accesul la finanțare din sursele de piață nu sunt în general disponibile sau suficiente; operează fără a pune accent pe maximizarea profiturilor, dar asigură o sustenabilitate financiară pe termen lung pentru activitățile sale; este supusă supravegherii unei autorități independente în conformitate cu legislația aplicabilă (în cazul României, de către Banca Națională a României). Sprijinul acordat din FESI, prin intermediul instrumentelor financiare, se bazează pe o analiză ex-ante, care va fi elaborată de către Ministerul Fondurilor Europene cel mai devreme în 2021. În perioada de constituire și implementare a BND trebuie pus accent pe formarea de expertiză (capacity building) necesară funcționării BND ca administrator de Fond al Fondurilor.
 • 7. Evaluarea pe piloni: Programul InvestEU va fi implementat începând cu anul 2021. BND poate avea acces la garanția InvestEU fie prin BEI ca intermediar, fie banca va solicita garanție direct ca partener de implementare. În acest ultim caz, solicitantul poate deveni un partener de implementare după îndeplinirea cerințelor de evaluare pe piloni. Odată ce BND va fi înființată și va funcționa timp de cel puțin un an, va fi pregătită pentru evaluarea pe piloni în vederea accesului la programului InvestEU. În urma discuțiilor care au avut loc la Bruxelles cu Comisia Europeană privind programul InvestEU cu tema „Preparing InvestEU”, dedicat partenerilor potențiali de implementare, a reieșit că, după publicarea Regulamentului privind programul InvestEU, Comisia va lansa apelurile de solicitare a transmiterii expresiilor de interes pentru a putea deveni parteneri de implementare ai Comisiei, ultimul apel fiind în 2024 dedicat noilor bănci naționale de promovare sau ca urmare a modificărilor din piață pe partea de cerere sau de priorități. Având în vedere că în conformitate cu foaia de parcurs pentru implementarea proiectului privind BND se estimează că banca va deveni funcțională la sfârșitul anului 2021/începutul anului 2022, în condițiile în care se respectă termenele de implementare și luând în considerare că evoluțiile legate de programul InvestEU depind de negocierile privind următorul Cadru Financiar Multianual 2021 – 2027, BND ar putea fi eligibilă pentru apelul din 2024.
 • 8. Servicii de consultanţă: Având în vedere misiunea BND și rolul său în dezvoltarea economică a României, serviciile de consultanță și asistență tehnică reprezintă un element extrem de util pentru atingerea obiectivelor băncii, servicii pe care BND le va acorda inclusiv prin programul InvestEU.
 • 9. Marketing și strategia de comunicare: Strategia de marketing a BND abordează patru domenii principale: descrierea și poziționarea produselor, politica de stabilire a prețurilor, modelul de distribuție și strategia de comunicare. Această activitate este deosebit de importantă încă de la începutul activității BND.
 • 10. Forma de proprietate și guvernanța: BND va fi constituită ca societate pe acțiuni (bancă), deținută 100% de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice. În ceea ce privește structura de guvernanță, se propune un sistem dualist de administrare astfel încât BND să fie o instituție financiară independentă, credibilă și clasificată în afara sectorului administrației publice. Sistemul unitar de administrare poate fi considerat o opțiune dacă independența Consiliului de administrație este garantată prin respectarea liniilor directoare de la nivel internațional (OCDE, ESA, ABE), precum și prin reglementările naționale privind instituțiile de credit.
 • 11. Administrarea riscurilor: Gestionarea riscurilor va reprezenta un proces continuu de identificare, evaluare, monitorizare, atenuare și control al riscurilor. BND va trebui să își definească profilul de risc, care va cuprinde nivelul total al riscurilor pe care le suportă datorită activității sale, și apetitul de risc, reprezentând diferitele tipuri de riscuri (de exemplu: riscul de credit, riscul de piață, riscul operațional și riscul de lichiditate).
 • 12. Previziuni financiare: Ca urmare a analizelor din modelul financiar, se estimează o valoare a capitalului social de 2,1 miliarde lei, din care capitalul social inițial al băncii de 1 miliard lei va fi disponibil la momentul înregistrării la Registrul Comerțului și va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de constituire a băncii. În plus, dacă din analiza care va fi efectuată pentru elaborarea documentației de autorizare a băncii în cadrul celui de-al doilea proiect pentru înființarea propriu-zisă a BND, rezultă o nevoie mai mare de capital, prin hotărâre de Guvern se vor stabili sursele/fondurile necesare pentru a asigura sustenabilitatea financiară a BND.
 • 13. Personalul BND: pe baza volumului de activitate preconizat, se estimează că BND își va începe activitatea cu un număr de 37 de angajați în anul 2021 pentru a putea pregăti lansarea activității BND, ajungând la 193 până în 2026.
 • 14. Supravegherea bancară: BND va fi înființată prin act normativ separat, ca bancă autorizată, sub supravegherea BNR, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. Guvernul va putea solicita statutul de entitate financiară specială pentru BND exceptată de la Directiva 2013/36/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (directive CRD privind cerințele de capital). Până la calificarea pentru derogarea de la Directiva CRD, BND va respecta pe deplin cadrul legal aplicabil instituțiilor de credit.
 • 15. Ajutorul de stat: crearea BND trebuie să se realizeze cu evaluarea și aprobarea Comisiei Europene. În conformitate cu practicile stabilite de Comisia Europeană în materie de luare a deciziilor, finanțarea și operațiunile BND sunt supuse normelor privind ajutorul de stat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here