/

22.07.2020

În data de 20 iulie 2020, Guvernul român a adoptat Ordinul nr. 2100/2020 privind procedura pentru anularea unor obligații accesorii (”procedură pentru  amnistie fiscală”) adoptată la începutul lunii mai a acestui an.

Ca memento, amnistia include anularea dobânzilor și penalităților de întârziere, penalităților de nedeclarare și altor taxe („accesorii”) plătite de contribuabili pentru obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 („datorii restante”). Amnistia este destinată tuturor contribuabililor cu datorii restante, de ex. persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau profesii liberale, entități fără personalitate juridică, instituții publice, debitori declarați insolvenți, debitori cu domiciliul fiscal în afara României, etc.

Amnistia se aplică datoriilor restante gestionate de către organul fiscal central și stabilite prin:

 • Declarații fiscale;
 • Decizii de impunere;
 • Decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii;
 • Orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale și drepturi vamale.

Amnistia fiscală cuprinde următoarele facilități fiscale:

 • Amânarea la plată a accesoriilor până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care nu au depus această cerere, dar care au notificat organul fiscal și
 • Anularea accesoriilor.

Principalele condiții pentru a beneficia de amnistia fiscală sunt:

 • Îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale declarative și de plată datorate începând cu data de 1 aprilie 2020;
 • Plata datoriilor restante în legătură cu care sunt stabilite accesoriile, inclusiv cele generate de rectificarea declarațiilor.

Accesoriile care fac obiectul amnistiei fiscale se referă la următoarele obligații bugetare principale:

 • datorii restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și datorii restante care la data de 31 martie 2020 inclusiv au fost stabilite prin decizii impunere contestate și garantate, după cum urmează:
  • obligații fiscale restante pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv;
  • diferențele de obligații fiscale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și diferențe de obligații fiscale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizii de impunere emise și comunicate până la data de 14 mai 2020, ca urmare a unei inspecții fiscale sau prin verificarea situației fiscale personale;
  • obligații fiscale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite printr-o decizie de impunere emisă din oficiu de către autoritățile fiscale sau printr-o declarație de impunere depusă cu întârziere de contribuabil, între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii pentru amnistia fiscală inclusiv;
  • alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența autorităților fiscale pentru recuperare la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligații fiscale restante stabilite de alte organe decât autoritățile fiscale, aferente perioadelor fiscale până la data de 31 martie 2020, trimise spre recuperare autorităților fiscale în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii pentru amnistie fiscală inclusiv.
 • diferențele de obligații fiscale declarate suplimentar de către contribuabil prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, inclusiv;
 • obligații fiscale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și care sunt plătite până la această dată;
 • alte obligații de plată cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

Facilitățile fiscale menționate mai sus nu se aplică sumelor reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri care se cuvin bugetului Uniunii Europene.

Principalele etape pentru aplicarea amnistiei fiscale sunt următoarele:

 1. depunerea unei notificări scrise către autoritățile fiscale care să ateste intenția de a solicita amnistia fiscală – această etapă preliminară este opțională, iar contribuabilul are posibilitatea de a depune direct cererea pentru amnistia fiscală.
 2. autoritățile fiscale verifică dacă contribuabilul și-a îndeplinit toate obligațiile declarative până la data depunerii notificării și emite decizia de accesorii și certificatul de atestare fiscală în termen de 5 zile lucrătoare. Toate notificările transmise înainte de publicarea prezentelor proceduri, adică 20 iulie 2020, vor fi soluționate de către autoritățile fiscale până la data de 27 iulie 2020.
 3. dacă există neconcordanțe între datoriile fiscale evidențiate în certificatul de atestare fiscală și evidența contribuabilului, acestea se clarifică în termen de 3 zile lucrătoare.
 4. după analiza întregii documentații, autoritățile fiscale vor emite decizia de aprobare / respingere a amânării la plată a accesoriilor, după caz. Începând cu data în care decizia de aprobare a amânării de plată a accesoriilor a fost emisă:
  • procedura de executare silită nu va începe sau va fi suspendată, după caz;
  • accesoriile nu se sting până la data soluționării cererii de amnistie fiscală sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.
 5. depunerea cererii de amnistie fiscală până la data de 15 decembrie 2020. Pentru sumele individualizate în decizii de impunere ca urmare a unei inspecții fiscale sau a verificării situației fiscale personale, cererea trebuie depusă după achitarea datoriilor fiscale dar în cel mult 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
 6. autoritățile fiscale verifică dacă toate condițiile pentru amnistia fiscală sunt îndeplinite și vor emite decizia de aprobare / respingere a anulării obligațiilor accesorii în termen de 5 zile lucrătoare.

În cazul contribuabililor care au o eșalonare la plată a obligațiilor fiscale în conformitate cu legea și doresc să beneficieze de amnistia fiscală, trebuie să depună cererea, fără a fi necesară notificarea autorităților fiscale despre intenția lor, emițând certificatul de atestare fiscală și decizia de aprobare / respingere a amânării la plată a obligațiilor accesorii.

Notificarea și cererea de amnistie fiscală pot fi transmise autorităților fiscale (i) direct la registratura autorităților fiscale competente, (ii) prin poștă sau (iii) electronic, folosind spațiul privat virtual (SPV) al contribuabilului.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here