Centrul de conferințe HotelCONTINENTAL FORUM SIBIUContext:Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020, adoptată prin H.G. 583/2016, are ca scop principal promovarea integrității, prinaplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România. Strategia se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativăşi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afacerişi societăţii civile. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise dublate de o abordare axată pe trei direcții de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere.Obiective:Programul de training își propune să dezvolte abilități și competențe care să ajute la înțelegerea mecanismelor de implementare, monitorizare și auto-evaluare prevăzute pentru instituțiile publice de la nivel central și localîn Strategia Națională Anticorupție 2016 –2020. Acest program se adresează persoanelor cu funcții de conducere și funcționarilor desemnați cu implementarea prevederilor legale privind SNA, din cadrul tuturor instituțiilor sau autorităților publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și aîntreprinderilor publice.La eveniment participă specialişti care au contribuit la elaborarea STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE 2016-2020 din cadrul: Ministerul Justiției, Curtea de Conturi, Agenția Naționalăpentru IntegritateModerator eveniment:conf. univ. dr. Petrică -Mihail MARCOCI,Prorector al Academiei de Poliție, formator în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, expert îninvestigarea fraudelor economice/ informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii.CERTIFICARE:La sfârșitul seminarului, se elibereazăcertificat de participare.La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare pentru ocupaţia “Expert prevenire şi combatere a corupţiei”, COD COR 261920, se eliberează suplimentul europassîn conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şiCE nr. 2241/2004/CE.ASPECTE PRACTICE, TEME ŞI DEZBATERI PRIVIND:Prezentarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 .Corupție organizațională şi corupție societală;Incompatibilitățiși conflicte de interese; Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție.Reglementări legale incidente în materia prevenirii și combaterii corupției, respectiv a incompatibilităților și conflictelor de interese.Persoaneledesemnate cu implementarea și monitorizarea SNA la nivelul propriilor instituții;rolul consilierului de etică şi al consilierului de integritate în activitățile anticorupție.Mecanisme şi instrumentede detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte de corupție.Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:Declarația de aderare la SNA 2016-2020;Lista de difuzare a Declarației de aderare;Dispoziția de numire a Grupului de lucru pentru inițierea procesului de implementare a SNA 2016-2020;Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de lucru pentru integritate;Lista principalelor atribuții ale instituției;Minuta ședinței de aprobare a atribuțiilor,ale instituției şi de aprobare a Raportului de evaluare a principalelor atribuții ale instituției .Raportul de evaluare multicriterială a principalelor atribuții ale instituției;analiză.Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație:Managementul elaborării unor proceduri de sistem în scopul prevenirii și combaterii corupției;Elaborarea unui cod de etică / plan de integritate al organizației;Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere;Minuta ședinței de aprobare a Raportului de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere ;Planul de integritate: Realizarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020;Dispoziția de aprobare a Planului de Integritate; Procesul-verbal de instruire anticorupție;Raportul anual de implementare a măsurilor anticorupție ;Lista măsurilor de transparență instituțională (Anexa 3 din SNA).Modalități eficiente de realizare a autoevaluării periodicecu privire la implementarea măsurilor preventive.Evaluarea internăa sistemului de prevenire a corupției în 2019; control şi verificare, în conformitate cu prevederile legislative în materie.Studii de cazîn materia prevenirii şi combaterii corupției.Baza materiei: Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și deprevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.TARIF DE INSTRUIRE –650 lei/participant (exclusiv TVA) Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, materiale auxiliare, consiliere pe toată perioada desfășurării evenimentului.PACHET DE PARTICIPARE –1.850 lei/participant (exclusiv TVA)Include instruirea şi serviciile hoteliere pe toatăperioada de desfășurare a evenimentului.ÎNSCRIERE:Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată la e-mail: office@expertaktiv.ro,expert_audit_group@hotmail.com, eag.bucuresti@gmail comsau fax: 021.311.71.01, 0234/313.320.TERMEN DE ÎNSCRIERE: 19 APRILIE2019.Director eveniment: Nadina Elena COJOCARU 0753.025.978Coordonator eveniment: Mihaela FULGA 0753.025.982Acest mesaj nu este corespondenţă nesolicitată. Conţine datele noastre de identificare şi instrucţiuni de dezabonare.V-a fost oferit din următoarele motive: ati solicitat primirea ofertei noastre, sunteţi un client al firmei noastre, sunteţi înbaza noastră de date ca urmare a unor corespondenţe anterioare, sau adresa dvs. a fost selectată dintr-o bază de date la care ati subscris, adresa dvs. a fost făcută publică prin afişări cu caracter publicitar. Ne cerem scuze dacă mesajul ajunge la dvs. dintr-o eroare sau dacă această comunicare nu vă aduce informaţii utile.Dacă doriţi să nu mai primiţi comunicări de acest fel, vă rugăm să trimiteţi un mesaj cu numele firmei, numărul de telefon şifax la e-mailul office@eag.ro pentru dezabonare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here